Anna Kryvulya
5 min readMar 23, 2018

--

--

--

Anna Kryvulya

Marketing Manager at Synebo